***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอความเห็นประกอบพิจารณาและรับรองการแจ้งตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประชุมพิจารณาการอนุญาตกิจการตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535(ครั้งที่32564)
หนังสือขอเชิญประชุมพิจารราการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535(ครังที่1ปี2564)
หนังสือขอเชิญประชุมพิจารราการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535(ครังที่2ปี2564)
การประชุมคณะกรรมการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตและรับรองการแจ้งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ครั้งที่42564
   
   
   
   

 กลับสู่หน้าหลัก