ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง เมฆสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
           
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
 
 
 
 
นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายสุรินทร์ มณีอินทร์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายหิรัญ สอิ้งทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
 
 
 
นางจิรประภา เก่งธรรมกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นายเหรียญชัย ปิณจีเสคิกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสมพงษ์ โพธิ์ทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
     
 
 
 
นางจิดาภา ประทุมถิ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประจักษ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
 
     
 
     
นายดนัย เข็มเพ็ชร
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 
       
 
       
นายวิทยา มีนิลดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
       
 
       
นายสมศักดิ์ ปล้องเรืองกุล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน