ว่าที่ร้อยตรี รุ่ง เมฆสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
           
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ฝ่ายการโยธา
 
 
 
 
นางบุญลือ เพ็ชรตะกั่ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายเหรียญชัย ปิณจีเสคิกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายหิรัญ สอิ้งทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
 
 
 
นางจิรประภา เก่งธรรมกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
นางจิดาภา ประทุมถิ่น
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสมพงษ์ โพธิ์ทอง
นายช่างโยธาอาวุโส
 
     
 
 
 
นายดนัย เข็มเพ็ชร
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายประจักษ์ เมฆฉาย
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะชำนาญงาน
 
     
 
     
 
       
 
       
นายวิทยา มีนิลดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
       
 
       
นายสมศักดิ์ ปล้องเรืองกุล
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน