ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
คู่มือประชาชน
คู่มือที่จัดทำผ่านคู่มือกลางแล้ว แต่ระบบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยังไม่เปิดให้ส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่จำนวน ๑๔ กระบวนงาน ประกอบด้วย
๑.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (กรม.๑๖)
๒.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน (ระยะที่๑ ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอใบอนุญาต)(กรม.๑๗)
๓.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต)(กรม.๑๘)
4.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(กรม.19)
5.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็บผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี (กรม.50)
6.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ (เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเรร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง)(กรม.80)
7.การเพิ่มชื่อกรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านท.ร.13(กรม.84)
8.การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์(กรม.101)
9.การขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติ หรือขอกลับคืนสัญชาติ (กรม.173)
10.การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ(กรม.174)
11.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน(กรม.179)
12.การจำหน่ายชื่อและรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (ระเบียบฯข้อ109)(กรม.182)
13.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการ(ระเบียบฯข้อ111)(กรม.183)
14.การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ.2508 แก็ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับ 4) พ.ศ.2553 (กรม.166)
 
คู่มือที่รายงานผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีจำนวน ๑๓๓ กระบวนงาน ประกอบด้วย
1.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ(กรม23)
2.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา(กรม 24)
3.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นรส่วนจำกัด) ฯ (กรม.25)
4.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า (กรม .26)
5.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ(กรม.27)
6.การจดทะเบียนพาณิชย์(ปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคธรรมดา(กรม.28)
7.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)ฯ (กรม.29)
8.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า(กรม.30)
9.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกำหมายต่างประเทศ(กรม.31)
10.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (กรม.32)
11.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)ฯ(กรม.33)
12.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการค้าร่วม(กรม.34)
13.การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร(กรม.35)
14.การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ(กรม.36)
15.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน(กรม.37)
16.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยฯ (กรม.38)
17.การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร(กรม.39)
18.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรรีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล (กรม.40)
19.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่ (กรม.41)
20.การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามฯ (กรม.42)
21.การขอเปิดระบบกรณีไม่สามารถปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (กรม.43)
22.การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กรม.44)
23.การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม) (กรม.45)
24.การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (กรม.46)
25.การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมาฯ (กรม.47)
26.การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (กรม.48)
27.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน (กรม.49)
28.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว (กรม.51)
29.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น (กรม.52)
30.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับกาารเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ (กรม.53)
31.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ (กรม.54)
32.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ (กรม.55)
33.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (กรม.56)
34.การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย (กรม.57)
35.การขอเลขที่บ้าน (กรม.58)
36.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว (กรม.59)
37.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 ทับ 1 (กรม.60)
38.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (กรม.61)
39.การจำหน่ายชื่อและรายการบุุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ (กรม.64)
40.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (กรม.65)
41.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคล เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล(กรม.66)
42.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (กรม.67)
43.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (กรม.69)
44.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (กรม.70)
45.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (กรม.71)
46.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (กรม.72)
47.การเพิ่มชื่อ การใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม(กรม.81)
48.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกำหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง(กรม.82)
49.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ฯ (กรม.83)
50.การเพิ่มชื่อกรณีคนที่สัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด(กรม.85)
51.การเพิ่มชื่อกรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยโดยกฎหมาย(กรม.86)
52.การเพิ่มชื่อกรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย(กรม.87)
53.การเพิ่มชื่อกรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ(กรม.88)
54.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย(กรม.98)
55.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (กรม.90)
56.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of identity)(กรม.91)
57.การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี 2499 (กรม.92)
58.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือเสียสัญชาติไทย โดยคำสังศาลให้ถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว(กรม.93)
59.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีรายชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต(กรม.94)
60.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (กรม.95)
61.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถาซึ่งอยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน (กรม.96)
62.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการตายหรือจำหน่ายในทะเบียนบ้าน ฯ (กรม.97)
63.การรับแจ้งเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (กรม.98)
64.การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน(กรม.99)
65.การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง(กรม.100)
66.การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด(กรม.102)
67.การรับแจ้งเกิดเกินกำหนดกรณีท้องถิ่นอื่น(กรม.103)
68.การรับแจ้งตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน(กรม.104)
69.การรับแจ้งตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีคนตายแต่ไม่พบศพ(กรม.105)
70.การรับแจ้งตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร(กรม.106)
71.การรับแจ้งตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ(กรม.107)
72.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น(กรม.108)
73.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด(กรม.109)
74.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (กรม.110)
75.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ (กรม.111)
76.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (กรม.112)
77.การรับแจ้งการย้ายเข้า (กรม.113)
78.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (กรม.114)
79.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (กรม.115)
80.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (กรม.116)
81.การรับแจ้งการย้ายออก (กรม.117)
82.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (กรม.118)
83.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (กรม.119)
84.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (กรม.120)
85.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กรม.135)
86.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (กรม.136)
87.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (กรม.137)
88.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (กรม.138)
89.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (กรม.139)
90.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (กรม.140)
91.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (กรม.141)
92.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (กรม.142)
93.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (กรม.143)
94.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กรม.144)
95.การแจ้งขุดดิน (กรม.145)
96.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กรม.146)
97.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กรม.147)
98.การแจ้งถมดิน (กรม.148)
99.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (กรม.149)
100.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์(กรม.150)
101.การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรม.152)
102.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรม.153)
103.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรม.154)
104.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (กรม.156)
105.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรม.157)
106. การแก้ไขรายการ กณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย ฯ (กรม.160)
107.การขอลงรายการสัญชาติในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551(กรม.176)
108.การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน(กรม.178)
109.การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน(กรม.180)
110.การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลพื้นที่สูงพ.ศ.2543(กรม.186)
111.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)(กรม.206)
112.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรม.207)
113.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)(กรม.208)
114.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)(กรม.209)
115.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรม.210)
116.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(กรม.211)
117.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ(กรม.212)
118.การรับชำระภาษีป้าย(กรม.215)
119.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (กรม.216)
120.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(กรม.222)
121.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (กรม.223)
122.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (กรม.224)
123.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กรม.225)
124.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ(กรม.229)
125.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (กรม.232)
126.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ 200 ตารางเมตร (กรม.233)
127.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (กรม.234)
128.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กรม.235)
129.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ(กรม.239)
130.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื่นที่ไม่เกิน 200 ตารรางเมตร(กรม.242)
131.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ (กรม.7)
132.การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ (กรม.8)
133.การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง (กรม.9)