**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ 081-9354693 ***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 
 


นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ
081-9354693
ประวัติเทศบาล
ข้อมุลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ ,แผนที่
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
 

free counter
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุไฟไหม้แจ้ง 199 และ 035-511555

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 

 

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
   
งานกิจการสภา
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
โครงการต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
คู่มือสถิติเชิงให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมิน LPA
รายงานกิจการเทศบาลฯ
จดหมายข่าวเทศบาลฯ
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ
รายงานการประชุม
ปลัดฯ รองปลัดฯ หน.ส่วนฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ และประชาคม
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่ง
หรือปฏิบัติราชการแทน
คู่มือประชาชน
มาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
ของเทศบาล
กฎหมายน่ารู้สำหรับ
ประชาชน
ระเบียบฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565..More... 12 ม.ค. 65
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง วิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564..More... 12 ม.ค. 65
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565..More... 12 ม.ค. 65
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ..More... 10 ม.ค. 65
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การประกาศราคาประเมิน การแจ้งการประเมินและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 ..More... 10 ม.ค. 65
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 ..More... 10 ม.ค. 65
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน ..More...
7 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก.More... 28 ธ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564.More... 20 ธ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564.More... 20 ธ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศประเภทกีฬาวอลเลย์บอล..More... 8 ธ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564..More... 26 พ.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ2564 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564..More... 25 พ.ย. 64
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7ตุลาคมพ.ศ. 2564..More... 23 พ.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564..More... 23 พ.ย. 64
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม
..More...
11 พ.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
..More...
19 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564..More... 15 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 15 ต.ค. 64
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 15 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 14 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564..More... 14 ต.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 8 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30กันยายน พ.ศ.2564..More... 8 ต.ค. 64
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..More...
7 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ..More... 7 ต.ค. 64
ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี..More...
6 ต.ค. 64
ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)..More...
6 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาล พื้นที่พิเศษริมเขื่อน และพื้นที่พิเศษลานล่าง เป็นการชั่วคราว..More... 6 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 5 ต.ค.64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 5 ต.ค.64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 30 ก.ย. 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี..More... 30 ก.ย. 64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีการเลือกตั้งเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 29 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ลดค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 29 ก.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 27 ก.ย.64
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป..More... 27 ก.ย.64
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ..More... 20 ก.ย. 64
 
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 27 โครงการ ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 13 ม.ค. 65
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โยสารปรับอากาศ ขนาด 21 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 30 ธ.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1.รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 3. รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 24 พ.ย. 64
     
17 พ.ย. 64
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 10 พ.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องปิดตลาดสดเทศบาลพื้นที่พิเศษข้างสะพานวัดพระรูปพื้นที่พิเศษริมเขื่อนบนและพื้นที่พิเศษลานล่าง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 9 พ.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 2 พ.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 1 พ.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเหมาเอกชนเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 1 พ.ย. 64
     
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 29 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามบันทึก ที่ สพ 52007381 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...More... 17 ส.ค. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 64
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
     
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 15 ธ.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับและขยายพื้นที่ผิวจราจร ถนนนางสร้อยแก้ว และซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 29 ก.ย. 64
     
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 450 ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 21 ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเป็นฝาเหล็กหล่อ ถนนสมภารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
 
 
 
 
 
 

       
       
       
       
   
       
 

 
       
   
       
 

 
       
   
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
   
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
   
       
 
 
       
   
       
   
       
 

 
       
   
       
   
       
 
 
       
   
       
   
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
   
       
   
       
 

 
       
   
       
 
 
       
 
 
       
  งาน"Countdown Suphanburi Happy Healthy 2022"  
       
   
       
   
       
 


 
*
*
*
*