**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ 081-9354693 ***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ
081-9354693
ประวัติเทศบาล
ข้อมุลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ ,แผนที่
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
 

free counter
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุไฟไหม้แจ้ง 199 และ 035-511555

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 

 

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
   
งานกิจการสภา
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
โครงการต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
คู่มือสถิติเชิงให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการประเมิน LPA
รายงานกิจการเทศบาลฯ
จดหมายข่าวเทศบาลฯ
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ
รายงานการประชุม
ปลัดฯ รองปลัดฯ หน.ส่วนฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ และประชาคม
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
มาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
ของเทศบาล
กฎหมายน่ารู้สำหรับ
ประชาชน
   
   
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล...More.. 24 มิ.ย. 64
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564...More... 23 มิ.ย. 64
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเปิดเรียนการสอนโดยรูปแบบOn-siteของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท...More... 21 มิ.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564...More...
18 มิ.ย. 64
บทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...More... 1 มิ.ย. 64
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2564...More... 1 มิ.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2564...More... 7 พ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งแรก...More... 3 เม.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...More... 21 เม.ย.64
ประกาศฯ เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564...More... 21 เม.ย.64
ตารางการออกหน่วยให้บริการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ...More... 17 มี.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ....More...
17 มี.ค.64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงครั้งที่ 1 ....More...
16 ก.พ. 64
     
 
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศฯเรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 มิ.ย. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนคูเมืองใต้ฝั่งตะวันตก(จากถนนมาลัยแมนถึงถนนนางแว่นแก้ว) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเป็นฝาเหล็กหล่อ ถนนสมภารมี 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจรถนนหลวงหาญเป็นฝาเหล็กหล่อ 31 พ.ค. 64
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 19 เม.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 64
     
ประกาศฯเรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 เม.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 19 เม.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 เม.ย. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารตลาดสดเทศบาล3 19 มี.ค. 64
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 18 มี.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 15 มี.ค. 64
     
ประกาศฯเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(จ้างก่อสร้างหลังคาโค้งพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน)
8 มี.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ)
14 ก.ย.63
     
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 64
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งห้องควบคุมการแสดงภาพ
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ.64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยว่า
333 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 64
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำรั้วรอบศูนย์กำจัดขยะ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 64
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ความยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อนสแตนเลส จำนวน 3 ชุด และป้ายชื่อโรงฆ่าสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค. 63
     
     
 
 
 
 
 
 

 
       
       
       
       
       
 

 
       
  ประชุม คณะกรรมการ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 23 มิ.ย. 64
 
       
  ประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2สุพรรณบุรี วันที่ 23 มิ.ย. 64  
       
  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป วันที่ 23 มิ.ย. 64  
       
 

 
       
   
       
 

 
       
   
       
  ประชุมเพื่อปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2
วันที่ 15 มิ.ย. 64
 
       
 

 
       
  ประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลฯ
วันที่ 15 มิ.ย. 64
 
       
  พิธีจับชิ้นส่วนชิงโชคบัตรผ่า
นชมการแสดงในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ฯ
วันที่ 14 มิ.ย.64
 
       
  ประชุมผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ
วันที่ 11 มิ.ย. 64
 
       
 

 
       
 
 
       
  นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้งานป้องกันฯ ตัดต้นไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนฯวันที่ 10 มิ.ย. 64  
       
  นายกเทศมนตรีเมืองฯ สมาชิกสภาฯและผู้บริหารเทศบาลฯฉีดวัคซีนโควิ-19
วันที่ 7 มิ.ย. 64
 
       
 
 
       
 

 
       
  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 64  
       
  พิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 
       
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
วันที่ 31 พ.ค. 64
 
       
  ประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฯ
วันที่ 31 พ.ค. 64
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
  ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2564  
       
 

ประชุมอนุคณะกรรมการเขต
สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี|
ครั้งที่ 14/2564

 
       
  ฉีดวัคซีนกันเถอะครับ  
       
  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี มาแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีฯ เนื่องในการมาเข้ารับตำแหน่งฯอีกครั้ง  
       
  ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน พีพี 7 เพื่อขอไฟฟ้าส่องสว่าง วันที่ 14 พ.ค. 64  
       
 

 
       
  ประชุมเพื่อหารือแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนฯ
13 พ.ค. 64
 
       
  รอบรั้วท้องถิ่นไทย  
       
 

 
       
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1
วันที่ 11 พ.ค. 64
 
       
   
       
  ประชุมเพื่อแจ้งการตรวจประเมิน เชิงลึก 
(รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
วันที่ 7 พ.ค. 64
 
       
  ประชุมคณะผู้บริหาร
ประชุมปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 6 พ.ค. 64
 
       
  ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2563
 
       
  ประชุมการตั้งโรงพยาบาลสนาม
(ศูนย์ห่วงใยคนสุพรรณ 100 เตียง) วันที่ 3 พ.ค. 64
 
       


     
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก (3พ.ค.2564)
 
     
   
ประชุมคณะกรรมการสำรวจ
กำหนดจุดติดตั้งเสารับสัญญาณระบบ
เสียงไร้สายฯ (30 เม.ย.64)
 
 


 


 
*
*
*
*