**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ 081-9354693 ***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
  

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ
081-9354693
ประวัติเทศบาล
ข้อมุลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ ,แผนที่
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
 

free counter
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุไฟไหม้แจ้ง 199 และ 035-511555

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 

 

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
   
งานกิจการสภา
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
โครงการต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
คู่มือสถิติเชิงให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการประเมิน LPA
รายงานกิจการเทศบาลฯ
จดหมายข่าวเทศบาลฯ
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ
รายงานการประชุม
ปลัดฯ รองปลัดฯ หน.ส่วนฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ และประชาคม
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือประชาชน
มาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
ของเทศบาล
กฎหมายน่ารู้สำหรับ
ประชาชน
   
   
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
     
     
     
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564...More. 20 ก.ค.64
ข้อมูลครัวเรือนที่ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี...More.. 16 ก.ค.64
แบบสัมภาษณ์รายบุคคล โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพระพันวษา (ช่วงสามแยกสถานีตำรวจภูธรสุพรรณบุรีถึงสี่แยกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี...More.. 14 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2...More.. 14 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)...More.. 13 ก.ค. 64
บทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...More.. 9 ก.ค. 64
แนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
...More..
9 ก.ค. 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564...More.. 9 ก.ค. 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564...More.. 9 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง วิธีการและอัตราค่าตอบแทนการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน...More.. 9 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564...More.. 9 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564...More.. 30 มิ.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาล...More.. 24 มิ.ย. 64
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564...More... 23 มิ.ย. 64
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเปิดเรียนการสอนโดยรูปแบบOn-siteของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท...More... 21 มิ.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564...More...
18 มิ.ย. 64
บทความตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...More... 1 มิ.ย. 64
กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2564...More... 1 มิ.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564...More.... 7 พ.ค. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564...More.... 7 พ.ค. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.2564...More.... 7 พ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีครั้งแรก...More... 3 เม.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...More... 21 เม.ย.64
ประกาศฯ เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564...More... 21 เม.ย.64
ตารางการออกหน่วยให้บริการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ...More... 17 มี.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ....More...
17 มี.ค.64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงครั้งที่ 1 ....More...
16 ก.พ. 64
     
 
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1.รถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 3. รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) 27 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจร ถนนถนนหลวงหาญ เป็นฝาเหล็กหล่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนดาบฟ้าฟื้น ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 13 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ 9 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมฝาท่อระบายน้ำถนนขุนแผน, ถนนหมื่นหาญ, ถนนนางพิม และถนนพระพันวษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับและขยายพื้นที่ผิวจราจร ถนนนางสร้อยแก้ว และซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1 มิ.ย. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงถนนคูเมืองใต้ฝั่งตะวันตก(จากถนนมาลัยแมนถึงถนนนางแว่นแก้ว) 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเป็นฝาเหล็กหล่อ ถนนสมภารมี 31 พ.ค. 64
     
ประกาศฯเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ในผิวจราจรถนนหลวงหาญเป็นฝาเหล็กหล่อ 31 พ.ค. 64
     
     
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 64
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเป็นฝาเหล็กหล่อ ถนนสมภารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
       
 
วันที่ 14 ก.ค. 64
 
       
  ประชุมการเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯ
วันที่ 14 ก.ค. 64
 
       
  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1
วันที่ 6 ก.ค. 64
 
       
  ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วันที่ 2 กรกฏาคม 2564
 
       
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
       
 

 
       
 

 
       
       
       
 


 


 
*
*
*
*