**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ 081-9354693 ***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 
 


นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ
081-9354693
ประวัติเทศบาล
ข้อมุลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ ,แผนที่
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
 

free counter
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุไฟไหม้แจ้ง 199 และ 035-511555

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 

 

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
   
งานกิจการสภา
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
โครงการต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
คู่มือสถิติเชิงให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมิน LPA
รายงานกิจการเทศบาลฯ
จดหมายข่าวเทศบาลฯ
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ
รายงานการประชุม
ปลัดฯ รองปลัดฯ หน.ส่วนฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ และประชาคม
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่ง
หรือปฏิบัติราชการแทน
คู่มือประชาชน
มาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
ของเทศบาล
กฎหมายน่ารู้สำหรับ
ประชาชน
ระเบียบฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
..More...
19 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564..More... 15 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 15 ต.ค. 64
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 15 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 14 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2564..More... 14 ต.ค. 64
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 8 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(วาตภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30กันยายน พ.ศ.2564..More... 8 ต.ค. 64
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..More...
7 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย)ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ..More... 7 ต.ค. 64
ยกเลิกสัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี..More...
6 ต.ค. 64
ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)..More...
6 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาล พื้นที่พิเศษริมเขื่อน และพื้นที่พิเศษลานล่าง เป็นการชั่วคราว..More... 6 ต.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564..More... 5 ต.ค.64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 5 ต.ค.64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การปรับปรุงภารกิจของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 30 ก.ย. 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี..More... 30 ก.ย. 64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กรณีการเลือกตั้งเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 29 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ลดค่าเช่าแผงตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 29 ก.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 27 ก.ย.64
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป..More... 27 ก.ย.64
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ..More... 20 ก.ย. 64
 
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12 ต.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) 21 ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคูเมืองใต้ฝั่งตะวันตก (จากถนนมาลัยแมนถึงถนนนางแว่นแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 15.ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพลายชุมพลทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 15.ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 14.ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างใต้น้ำ บริเวณผาน้ำตก ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 14.ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพลายชุมพลทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 13.ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 13.ก.ย.64
     
ทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนดาบฟ้าฟื้น ซอย 5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนดาบฟ้าฟื้น ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 8 ก.ย. 64
     
     
     
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 29 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามบันทึก ที่ สพ 52007381 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...More... 17 ส.ค. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 64
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
     
     
     
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับและขยายพื้นที่ผิวจราจร ถนนนางสร้อยแก้ว และซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 29 ก.ย. 64
     
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 450 ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 21 ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเป็นฝาเหล็กหล่อ ถนนสมภารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
 
 
 
 
 
 

 
 
       
       
       
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนฯ  
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนฯ  
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
   
       
 
 
       
 

 
       
   
       
 
วันที่ 24 ต.ค. 64
 
       
 
วันที่ 25 ต.ค. 64
 
       
 
 
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนฯ วันที่ 25 ต.ค. 64  
       
  ขอบคุณผู้สนับสนุนขนมหวาน วันที่ 25 ต.ค. 64  
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
   
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุน (24 ต.ค.64)  
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
   
       
 
 
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนฯ วันที่ 24 ต.ค. 64  
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคฯ 23 ต.ค. 64  
       
  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคฯ  
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
   
       
   
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
   
       
 

 
       
   
       
 
 
       
 
 
       
   
       
  ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
19 ต.ค.64
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
  เฝ้าระวังน้ำท่าจีนเข้าเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 19 ต.ค. 64  
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
  นายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจจุดที่น้ำรั่วซึม
วันที่ 18 ต.ค. 64
 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
   
       
 
 
       
   
       
 

 
       
   
       
   
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 


 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
วันที่ 1 ต.ค. 64
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
วันที่ 30 ก.ย. 64
 
       
 

 
   
       
       
 


 
*
*
*
*