**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

 
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 
 
 
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 
   

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

(วันที่ลงประกาศ 28 พ.ค. 62)

 


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...

(วันที่ลงประกาศ 2 พ.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-511021 ต่อ 1 


เอกสารแนบท้าย
(วันที่ลงประกาศ 28 พ.ค. 62)

เกณฑ์การแข่งขันสุพรรณบุรีวิชาการ 62.pdf
(วันที่ลงประกาศ 29 เม.ย. 62)ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

(วันที่ลงประกาศ 30 เม.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี หรือเขตสูบบุรีในเขตปลอดบุรี พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ วันเวลา และสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี 2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
10 มิ.ย. 62
     

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงสถานีดับเพลิงวัดประตูสาร)

7 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562
11 เม.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
11 เม.ย. 62
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ)
4 เม.ย.62
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ)
4 เม.ย.62
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เม.ย.62
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 เม.ย.62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ)
3 เม.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ย. 62
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง )
1 เม.ย. 62
     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล ) จำนวน 1 แห่ง
26 มี.ค. 62
     
ร่าง ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ)
22 มี.ค.62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ติดตั้ง)
14 มี.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อครุภันณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ )
13 มี.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มี.ค. 62
     
 
 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.392 สพ. จำนวน 1 โครงการ ของงานบำรุงรักษาทางและสะพานฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 62
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 เม.ย. 62
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
28 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
11 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 ม.ค. 62
 
 
 
   
   
   
   
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกองค์กรชุมชน (12 มิ.ย. 62)
พิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ท.1 วัดประตูสาร (06.06.62)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยเรือ
ประชุมคณะกรรมการชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพฯ
โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ในชุมชนวัดไทรย์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.เวียงเชียงแสน (03.06.62)
อบรมผู้ประกอบการด้านอาหารเครือข่ายผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหาร
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง (30.05.62) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบต.วังเมือง จ.นครสวรรค์
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน (29 พ.ค. 62)

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (24.05.62)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 (27.05.62)
โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ งานสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่22 พ.ค.62
ประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
พิธีทำบุญเนื่องในวันเปิดทำการ ครบรอบ 8 ปี
ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า
โครงการส่งเสริมอาชีพของรัฐบาล "หลักสูตรการทำขนมจีนน้ำยา 4 ภาค"

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก (กิจกรรม กินดี มีสุข เด็กไทยฉลาดแข็งแรง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 3/2562 (14.05.62)
 
กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 72 (11.05.62)
ประชุมโครงการ "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวรา" (14.05.62)
ประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน พ.ค. 62 (8 พ.ค. 62)
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุมชนวัดพระธาตุ
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พ.ค. 62 กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 7 พ.ค. 62
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พ.ค. 62

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พ.ค. 62
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ชุมชนเณรแก้ว
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุมชนวัดป่าเลไลยก์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (2 .05.62)

ประชุมชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกองและฝ่ายเทศบาลฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีลงตรวจดูพื้นที่ทำที่พักพิงสุนัขจรจัด

 
indexlow.html