**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

 
 
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน
ติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555

รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แบบรายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ประจำปี พ .ศ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างงานทันตกรรม
(ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทสบาล


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล เปิดรับสมัคร 10 - 19 ก.ย. 61


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(โครงการก่อสร้างขยายผิวการจราจร ถนน ค.ส.ล.เลียบคลองป่าเลไลยก์)
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเณรแก้ว)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องส้วมภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง)
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง)
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดุแลความสะอาดและตรวจเช็คบำรุงลานน้ำพุดนตรี ผาน้ำตกฯ)
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 (ดูแลลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เ รื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เ รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เ รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารหอคอย ชั้น 1
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทีอนิก (e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ
และอุปกรณ์ในการติดตั้งของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อและจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดตั้ง ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทีอนิก (e-bidding)
   
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี รื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผู้ชนะการประมูลห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร ์
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2
   
   
 
120 ปี กรรณสูตศึกาาลัย 9 ธ.ค. 61  
แข่งกีฬานครเชียงใหม่เกมส์ 7 ธ.ค.61 Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว 9 ธ.ค. 61

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙

วอลเล่ย์บอลชิงชนะเลิศระดับประเทศ จ.่เชียงใหม่ประเภทหญิง รุ่น 18 ปี
ทดสอบการแสดงแสงสีเสียงและพลุระบบ pyro Technic
@ หอคอยเมืองสุพรรณบุรีเมื่อ 4 ธันวาคม 2561
พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ ร.๙
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ฝ่าย ทม.สพ. 4 ธ.ค.61

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะจังหวัดสุพรรณฯ
พิธีทำบุญประจำปี ศาลตายาย จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี ซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก"
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชธาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
indexlow.html
indexlow.html