**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

 
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555

ประชาสัมพันธ์ วันเวลา และสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี 2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์ติดตั้ง)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อครุภันณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ )
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล (รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล(รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
พิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน มีนาคม 2562

งานศรีบัวบานหรรษา สูู่งานวิชาการ 61
งานประตูสารวิชาการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.แสนแก้ว
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน

เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีรับบริจาคโลหิต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 59
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับบุคลาการภายใน ทม.สพ.
ประะชุมหัวน้าส่วนราชการ
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส
indexlow.html
indexlow.html