**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน*** สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ 081-9354693 ***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

สายด่วนนายกเทศมนตรีฯ
081-9354693
ประวัติเทศบาล
ข้อมุลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ ,แผนที่
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โครงสร้างหน่วยงาน
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลฯ
รองปลัดเทศบาลฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองยุทธศาสตร์ฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
สถานธนานุบาล
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
 

free counter
โรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๒
โรงเรียนเทศบาล ๓
โรงเรียนเทศบาล ๔
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุไฟไหม้แจ้ง 199 และ 035-511555

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 
 
 
 
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

 

 

กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ร้องเรียน - ร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
   
งานกิจการสภา
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เทศบัญญัติ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการ
การป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
มาตรการภายในเพื่อ
การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
โครงการต่างๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
คู่มือสถิติเชิงให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
สรุปผลการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมิน LPA
รายงานกิจการเทศบาลฯ
จดหมายข่าวเทศบาลฯ
รายงานสถานการณ์น้ำ
รายงานการประชุม
คณะผู้บริหารเทศบาลฯ
รายงานการประชุม
ปลัดฯ รองปลัดฯ หน.ส่วนฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการติดตาม
การดำเนินงานประจำปี
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ และประชาคม
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและรายงาน
ผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่ง
หรือปฏิบัติราชการแทน
คู่มือประชาชน
มาตรการอำนวยความสะดวก
และลดภาระแก่ประชาชน
ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ
ของเทศบาล
กฎหมายน่ารู้สำหรับ
ประชาชน
   
   
 

 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 27 ก.ย.64
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป..More... 27 ก.ย.64
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ..More... 20 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 17 ก.ย. 64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 16 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 16 ก.ย. 64
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี..More... 14 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีน ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 9 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 9 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ..More... 9 ก.ย. 64
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ3) พ.ศ.2543 ..More...
6 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 450 ใบ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564..More... 3 ก.ย. 64
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30น...More... 3 ก.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564..More... 1 ก.ย. 64
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ..More... 31 ส.ค.64
คะแนน ITA ปี 2564 รายจังหวัด ..More... 31 ส.ค.64
ประกาศสำนักงานป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2564..More... 31 ส.ค.64
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2564..More... 27 ส.ค. 64
การตั้งวางถังขยะติดเชื้อ..More... 24 ส.ค. 64
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ..More...
แบบสัมภาษณ์1..More...
แบบสัมภาษณ์2..More...
แบบสัมภาษณ3..More...
แบบสัมภาษณ์4..More...
23 ส.ค. 64
การปิดตลาดเทศบาล 3 อาคาร 2 เป็นการชั่วคราว..More... 20 ส.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..More... 19 ส.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564...More... 18 ส.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ...More...
17 ส.ค.64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล...More.. 16 ส.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...More.. 16 ส.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...More.. 16 ส.ค. 64
     
 
 
 
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
     
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564) 21 ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคูเมืองใต้ฝั่งตะวันตก (จากถนนมาลัยแมนถึงถนนนางแว่นแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 15.9.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพลายชุมพลทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 15.9.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซลพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 14.9.64
     
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างใต้น้ำ บริเวณผาน้ำตก ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 14.9.64
     
ประกาศเทศบาลฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพลายชุมพลทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 13.9.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 13.9.64
     
ทบทวนราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนดาบฟ้าฟื้น ซอย 5 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และ ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนดาบฟ้าฟื้น ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 8 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนพลายชุมพลทั้งสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 8 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ถนนคูเมืองใต้ฝั่งตะวันตก ซอยข้างบ้านเลขที่ 34) จำนวน 1 โครงการ ฝ่ายสาธารณูปโภค กองช่าง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 8 ก.ย. 64
     
ประกาศฯเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับและขยายพื้นที่ผิวจราจร ถนนนางสร้อยแก้ว และซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 2 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 2 ก.ย. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมฝาท่อระบายน้ำถนนขุนแผน, ถนนหมื่นหาญ, ถนนนางพิม และถนนพระพันวษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 30 ส.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 450 ใบ) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 30 ส.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2564 27 ส.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมฝาท่อระบายน้ำ ถนนขุนแผน, ถนนหมื่นหาญ, ถนนนางพิม และถนนพระพันวษา 27 ส.ค. 64
     
ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 18 ส.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( 1.รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตั น จำนวน 1 คัน 2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 3. รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ) 18 ส.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอคอยบรรหาร-แจ่มใส ชั้น2 ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี จำนวน 1 โครงการ งานการโยธา ฝ่ายการโยธา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 64
     
ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4 ส.ค.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ จ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 4 ส.ค.64
     
     
     
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามบันทึก ที่ สพ 52007381 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...More... 17 ส.ค. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 64
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อต้นไม้เพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 64
 
 
  เรื่อง วันที่ลงประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
     
ประกาศฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 450 ใบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 21 ก.ย.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเป็นฝาเหล็กหล่อ ถนนสมภารมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังคอนเทนเนอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.64
     
 
 
 
 
 
 

 
 
       
       
       
       
 
วันที่ 27 ก.ย. 64
 
       
 
27 ก.ย. 64
 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
   
       
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 17 ก.ย. 2564  
       
  สถานการณ์COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 17 กันยายน 64  
       
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
วันที่ 16 ก.ย. 64
 
       
  อบรมถ่ายทอดความรู้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 16 ก.ย. 64
 
       
  ขยะติดเชื้อหน้ากากอนามัย ถอดทิ้ง ถูกถัง ห่างไหล covid-19  
       
  สถานการณ์COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 16 กันยายน 64  
       
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2564  
       
  สถานการณ์COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 15 กันยายน 64  
   
 
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2564  
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
  สถานการณ์COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 14 กันยายน 64  
       
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2564  
       
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2564  
       
 

 
       
  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 12 ก.ย. 256  
       
 
 
       

  สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำวันที่ 10 ก.ย. 256  
       
 

วันที่ 10 ก.ย. 64
 
       
 
 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
  สถานการณ์COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 9 กันยายน 64  
       
 

 
  เทศบาลฯร่วมดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  
       
 

 
       
 
 
       
 

 
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 7 ก.ย. 64  
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
 

 
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 6 ก.ย. 64  
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 5 ก.ย. 64  
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 4 ก.ย. 64  
       
 

 
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 3 ก.ย. 64  
       
 

 
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 2 ก.ย. 64  
       
  นายกเทศมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมนักกีฬา ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส 1 ก.ย.64  
       
 

 
       
 
 
       
 
 
       
  ขอแสดงความยินดี 1 ก.ย. 64  
       
  สถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 1 ก.ย. 64  
       
 


 


 
*
*
*
*