เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน...

นายเอกพันธุ์ อินทรใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุร

ส่วนราชการภายใน

ลิงค์หน่วยงานในสังกัด
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
ณ สนามกังสดาลย์ปาร์ค


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนสาธารณะเลียบคลองชลประทาน

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษี เสียภาษีประจำปี 2561
ณ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุร

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุร

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2559 ...

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้งหรือปล่อยวัตว์ พ.ศ
..
.

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ
และอุปกรณ์ในการติดตั้ง )


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )
ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานภาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พรรณไม้
ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติและ
อุปกรณ์ในการติดตั้ง ในสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
จำนวนไม่น้อยกว่า 32 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Specification)
โครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
   
   
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนวัดปราสาททอง วันที่ 9 มี.ค. 61
ขอเชิญชาวเทศบาลฯ นำสุนัข - แมว มาฉีดวัซีน
(เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลเท่านั้น)
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนวัดหอยโข่ง วันท ี่9 มี.ค. 61
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร
วันที่ 8 - 9 มี.ค. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนวัดไชนาวาส วันที่ 8 มี.ค. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนวัดพระรูป วันที่ 8 มี.ค. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนตลาดใหม่ วันที่ 7 มี.ค. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนตลาดใหม่ วันที่ 7 มี.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.ป่าตอง 6 มี.ค. 61
นประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนคูเมืองสุพรรณ วันที่ 7 มี.ค. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ณ ชุมชนวัดประตูสาร วันที่5มี.ค. 61
นายกฯ ลงพื้นที่ดูจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 6 มี.ค.61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชุมชนวัดศรีบัวบาน วันที่ 2 มี.ค. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วันที่ 2 มี.ค. 61
ต้อนรั[คณะศึกษาดูงานจาก ทม.ไร่ขิง จ.นครปฐม
วันที่ 28 ก.พ. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชุมชนวัดไทรย์ วันที่ 28 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ยางคำ จ.ขอนแก่น
วันที่ 27 ก.พ. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ วันที่ 27 ก.พ. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชุมชนเณรแก้ว วันที่ 26 ก.พ. 61
ประชุมประชาคมแผนชุมชนและ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชุมชนสุวรรณภูมิ วันที่ 26 ก.พ. 61
ผู้สูงวัย ห่างไกล โรคอัลไซเมอร์ 23 
วันที่ 23 ก.พ. 61
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 46
วันที่ 24 ก.พ. 61
ประชาคมแผนชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชุมชนพระพันวษา
วันที่ 21 ก.พ. 61
วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 23 ก.พ. 61
โต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ห้วยนาง
วันที่ 21 ก.พ. 61
ประชาคมแผนชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชุมชนพระศรีรัตนมหาธาตุ
วันที่ 21 ก.พ. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม.
วันที่21 ก.พ.61
โครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล เดือน ก.พ.
วันที่20 ก.พ.61
พิธีปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 18 วันที่ 16 ก.พ.61
ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 16 ก.พ.61
งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 18 วันที่ 16 ก.พ.61
งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 18 วันที่ 16 ก.พ.61
ขอเชิญเที่ยวงานตรุษจีนสุพรรณบุรี วันที่ 16 - 17 ก.พ.61
งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 18 วันที่ 15 ก.พ.61
พิธีเปิดโครงการดนตรีเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ก.พ.61)
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
แห่ขบวนรถโบราณและเชิญชวนร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 18
12 ก.พ.61
พิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 18
12 ก.พ.61
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
9 ก.พ.61
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45
10 ก.พ.61
แถลงข่าวงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่ 18
6 ก.พ. 61
นายกฯ ตรวจดูการก่อสร้างอาคารเรียน รร.ท.4
8 ก.พ.61
เตรียมงานเพื่อเตรียมแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารอร่อย
5 ก.พ. 61
ปฐมนิเทศน์ข้าราชการใหม่ที่มาบรรจุที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5 ก.พ. 61
ประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45 - 46
2 ก.พ. 61
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5 ก.พ.61
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมอาหารฯ ครั้งที่ 18
31 ม.ค. 61

พิธีรับมอบกระถางต้นไม้จากการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ 2560
4 ก.พ. 61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
indexlow.html