**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

 
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555

ประชาสัมพันธ์ วันเวลา และสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
 

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุุพรรณบุรี ปรับปรุงบ้านพักพนักงานเทศบาล(รองปลัดเทศบาล) จำนวน 1 แห่ง)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ)
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อครุภันณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้า
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร)
   
ตารางแสดงวงเงินและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-cidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเณรแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลทำความสะอาดและตรวจเช็คบำรุงรักษาผาน้ำตก ลานน้ำพุดนตรี ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
   
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.นาโยงเหนือ จ.ตรัง

งานแข่งขันกีฬาภายใน "ปราสาททองเกมส์"
งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 16 ก.พ. 62

งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 17 ก.พ. 62
งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 14 ก.พ. 62

งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 15 ก.พ. 62
ส่งมอบป้ายจราจรแบบตั้งชั่วคราวถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

งานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19 วันที่ 14 ก.พ. 62
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

งานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 19 วันที่ 13 ก.พ.
งานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19

พิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 19
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ

ประชุมเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 19
วันวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง
โครงการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ฯ
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส
พิธีวางพวงมาลาวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดอนเจดีย์ พิธีทำบุญตลาดสดเทศบาล 3
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
งานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล หลักสูตร การทำขนมไทยชาววัง
งานประจำปีองค์พระเจดีย์ยอดเหล็ก
พิธีเปิดกีฬาสี ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส
ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มกราคม 2562

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โนนค้อ จ.ศรีสะเกษ 10.1.62
ประชุมคณะกรรมการดูแลผู้สููงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
การแข่งกีฬาสีภายใน แสดดำเกมส์ รร.ท.1วัดประตูสาร

ประชุมคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2562
ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมกิจกรรม 60 วัน แยกก่อนทิ้ง

อบรมแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง
งาน Count Down สุพรรณบุรี ของขวัญปีใหม่ 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ 2562
นายกฯให้โอวาทและอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

บรรยากาศงาน Count Down สุพรรณบุรี วันที่ 30 ธ.ค.61
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชธาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
indexlow.html
indexlow.html