***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***....ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
ดช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น


นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

ส่วนราชการภายในฯ
สำนักปลัดเทศบาล ฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองวชาการฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานธนานุบาล
ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
เทศบาลฯ
ติดต่อเทศบาล
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
โรงเรียนเทศบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย
โครงการ จัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและโรงงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ครั้งที่ 2
กำหนดการ รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ
แบบตอบรับการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อฯ
เอกสาร ประกอบการประชุมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ

การให้บรการของศูนย
ทันตกรรมเทศบาลเมืองฯ

ประกาศเรื่องการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการออกแบบราย
ระเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑
อกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่
แบบตอบรับการเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ ๑
free counter

 

 
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
 
ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เวลา 08.30 - 16.30 น.

 


 
ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙
 

ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวออนไลน์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 
ติดต่อ Facebook เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ
ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมแจกริบบิ้นดำ ยาดม ขนม และน้ำ แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมทำริบบิ้น ๙,๙๙๙ ชิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานจอดรถดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้บริการย้อมผ้าสีดำ รับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว และแจกริบบิ้นสีดำ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ขอเชิญ.. ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ เวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณสนามหญ้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญ..เที่ยวงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ขอเชิญชวน..ชาวเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำสุนัขและแมวมารับบริการขึ้นทะเบียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน
เชิญเที่ยวชม "ถนนคนเดินประตูสาร" ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ชุมชนวัดประตูสาร
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒๘ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

ขอเชิญ..ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล ในหลักสูตร "การทำไข่เค็มพอกหลายสี แลการทำผมไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล"

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน เข้าร่วมเดินชบวนแห่งาน "เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐" ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และชุมชน ๑๖ ชุมชน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ วัยผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยคุณปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ ตัวแทนจาก ๑๖ ชุมชนในเขตเทศบาลฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒๔ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคุณสรชัด สุจิตต์ อดีตส.ส.สุพรรณบุรี เขต ๑ ที่ให้เกียรติร่วมปั่นจักรยาน ขอขอบคุณ..เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่จาก ร.พ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ฝ่ายช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค บมจ.สยามแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร้านสาลี่สุพรรณบุรี บริษัท โยโกฮาม่า ที่ร่วมการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยลงทะเบียนแมวและสุนัข ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ชุมชนวัดพระรูป
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยลงทะเบียนแมวและสุนัข ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ชุมชนวัดประตูสาร
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยกองสวัสดิการฯ และกองวิชาการฯ มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแจกข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ณ ที่ทำการชุมชนวัดไทรย์ ชุมชนวัดพระธาตุ และชุมชนวัดโพธิ์คลาน
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยท่านนายกเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่อง..การบริหารจัดการชุมชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ การประชุมจัดซื้อจอ LED ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยลงทะเบียนแมวและสุนัข ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกหน่วยลงทะเบียนแมวและสุนัข ฉีดวัคซีน และทำหมัน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ชุมชนวัดไชนาวา่ส
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ท่านรองขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นปรธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดยคุณปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรรณบุรี และประธานชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒๗ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 

ภาพกิจกรรมงานกองช่าง งานทันตกรรม กองสาธารณสุขฯ และฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง