เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน...

นายเอกพันธุ์ อินทรใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุร

ส่วนราชการภายใน

ลิงค์หน่วยงานในสังกัด
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 
   

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่องการประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญสมัยที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมา
โครงการปรับปรุงถนนมาลัยแมน ซอยแยกอพาร์ทเมนต์ ซอยสี่


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ถนนหมื่นประจญ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนวัดไชนาวาส


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมาลัยแมน ซอยแยกอพาร์ทเมนซอยสี่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนหมื่นประจญ
บริเวณข้างที่ทำการชุมชนวัดไชนาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพื่อการจราจร
ชุมชนวัดปราสาททอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพื่อการจราจร ชุมชนวัดปราสาททอง

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จ้างเหมาโครงการจ้างทำตู้ 2 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การจัดผู้ประกอบการค้าเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(ตลาด 1 และตลาด 2 เดิม)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเดิม ซอยแยกถนนขุนศรีวิชัย
ถึงถนนขุนช้างแยกร้านกระทะทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bodding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางสาธารณะเดิม ซอยแยกถนนขุนศรีวิชัยถึงถนนขุนช้างแยกร้านกระทะทอง
   
โครงการส่งเสริมอาชีพฯ เดือน พ.ค. 61 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน เดือน พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการปั่นฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.ตากใบ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.มุกดาหาร ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นฯ ครั้งที่ 51
ประชุมกำหนดราคากลางจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินของตลาดสด
ขอเชิญเที่ยวชมวัด ศึกษาประวัติศาสตร์
ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 โครงการประชารัฐ ต้านภัยยาเสพติดสุพรรณบุรี
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3  
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ ของพนักงานครูเทศบาลปี 256
ประชุมจัดระเบียบการจราจรตลาดสดเทศบาล 1- 2 พิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2561
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 ชุมชนวัดไทรย์ นายกตรวจสอบตลาดสดเทศบาล 1-2
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 49 ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี ถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
 
 
indexlow.html