เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน...

นายเอกพันธุ์ อินทรใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุร

ส่วนราชการภายใน

ลิงค์หน่วยงานในสังกัด
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เพื่อเป็นพนักงานตามภารกิจของเทศบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงาน
จ้างทั่วไปของเทศบาล
รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง งดบริการทันตกรรม

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญสมัยที่ 2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ผู้ชนะการประมูลห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1-2


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมา
โครงการปรับปรุงถนนมาลัยแมน ซอยแยกอพาร์ทเมนต์ ซอยสี่


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ถนนหมื่นประจญ บริเวณข้างที่ทำการชุมชนวัดไชนาวาส

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนมาลัยแมน ซอยแยกอพาร์ทเมนซอยสี่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนหมื่นประจญ
บริเวณข้างที่ทำการชุมชนวัดไชนาวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเทอร์ไบร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพื่อการจราจร
ชุมชนวัดปราสาททอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพื่อการจราจร ชุมชนวัดปราสาททอง

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จ้างเหมาโครงการจ้างทำตู้ 2 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การจัดผู้ประกอบการค้าเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
(ตลาด 1 และตลาด 2 เดิม)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางสาธารณะเดิม ซอยแยกถนนขุนศรีวิชัย
ถึงถนนขุนช้างแยกร้านกระทะทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bodding)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง )
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางสาธารณะเดิม ซอยแยกถนนขุนศรีวิชัยถึงถนนขุนช้างแยกร้านกระทะทอง
   
   
ทีม รร.เทศบาล๓วัดไชนาวาส ชนะ ทีม รร.บดินเดชาสิงหเสนีย์ 3ต่อ0เซต
15 มิ.ย.61
ขอแสดงความยินดีกับน.ส.พรพิมล คงกะพันธ์ นักเรียน รร.ท.3 วัดไชนาวาส
งานพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ท. 2 วัดปราสาททอง งานพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ท. 3 วัดไชนาวาส
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปลอดยาเสพติด จ.สุพรรณบุรี ปี 2561 ประชุมคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 61
การประชุมประชาคมไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 วัดไชนาวาส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองจันทนิมิต
  การประชุมประชาคมไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 วัดป่าเลไลยก์
การฝึกอบรมทักษะกระบวนการคิดฯ Thinking School โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกาาท้องถิ่นฯ
พิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร และกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พิธีปิดโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุร
โครงการส่งเสริมอาชีพฯ เดือน พ.ค. 61 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน เดือน พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการปั่นฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.ตากใบ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.มุกดาหาร ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นฯ ครั้งที่ 51
ประชุมกำหนดราคากลางจัดหาผลประโยชน์ทรัพย์สินของตลาดสด
ขอเชิญเที่ยวชมวัด ศึกษาประวัติศาสตร์
ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี ปี 2561 โครงการประชารัฐ ต้านภัยยาเสพติดสุพรรณบุรี
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3  
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการ ของพนักงานครูเทศบาลปี 256
ประชุมจัดระเบียบการจราจรตลาดสดเทศบาล 1- 2 พิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2561
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 ชุมชนวัดไทรย์ นายกตรวจสอบตลาดสดเทศบาล 1-2
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 49 ร่วมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี ถึงแก่อนิจกรรม ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
 
 
indexlow.html