**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

low/had.html
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่
 
 
 
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 
   


ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

(วันที่ลงประกาศ 24 มิ.ย 62)

เกร็ดความรู้ "ขยะแยกยาก เราแยกได้"

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

(วันที่ลงประกาศ 25 มิ.ย. 62)


ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

(วันที่ลงประกาศ 28 มิ.ย. 62)


ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

(วันที่ลงประกาศ 28 พ.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาล

เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล

(วันที่ลงประกาศ 25 มิ.ย. 62)ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...

(วันที่ลงประกาศ 2 พ.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-511021 ต่อ 1 


เอกสารแนบท้าย

(วันที่ลงประกาศ 28 พ.ค. 62)

เกณฑ์การแข่งขันสุพรรณบุรีวิชาการ 62.pdf
(วันที่ลงประกาศ 29 เม.ย. 62)ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

(วันที่ลงประกาศ 30 เม.ย. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี หรือเขตสูบบุรีในเขตปลอดบุรี พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ วันเวลา และสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

หนังสือแจ้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ประจำปี 2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
10 ก.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
1 ก.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) 28 มิ.ย. 62
     
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ) 28 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
28 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่ารับฝาบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจรถนนเรรแก้วทิสเหนือฝั่งตะวันออก
จากแยกหอนาฬิกาถึงสุดเขตเทศบาล)
21 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนมาลัยแมน ซอย 2)
20 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนมาลัยแมนซอย 1)
20 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่ารับฝาบ่อพักและเปลี่ยนฝาบ่อพักในผิวจราจร ถนนเณรแก้วทิศเหนือฝั่งตะวันออกจากแยกหอนาฬิกาถึงสุดเขตเทศบาล)
20 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างบูรณะถนนนางแว่นฟ้า จากสี่แยกถนนเณรแก้วถึงสุดเขตเทศบาล)
20 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
10 มิ.ย. 62
     

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุงสถานีดับเพลิงวัดประตูสาร)

7 มิ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 62
 
 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.392 สพ. จำนวน 1 โครงการ ของงานบำรุงรักษาทางและสะพานฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 62
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 เม.ย. 62
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
28 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
11 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bodding)
22 ม.ค. 62
 
 
 
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีร่วมงานคล้ายวันเกิดท่านวราวุธ ศิลปอาชา
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนศึกษาดูงานภาคเหนือ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.นางบวชและทต.เขาพระ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 2 ก.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 2 ก.ค. 62พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 ก.ค. 62
พิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ก.ค. 62
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีลงตรวจพื้นที่และการเตรียมงาน ฯ
โครงการเดินรณรงค์รวมพลังต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
คณะนักวิจัยโครงการ"การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ลงสำรวจพื้นที่ฯ
อบรมผู้ประกอบการตลาดวัดไชนาวาส (25.06.62)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โครงการพัฒนาคุณภาพชิวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ ปี 62
พิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เดือนมิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน มิ.ย. 62
ประชุมเตรียมการจัดงาน "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์"
โครงการส่งเสริมอาชีพฯ เดือนมิถุนายน 2562 (18.6.62)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวอลเลย์บอลของร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.พะเยา (14.06.62)
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชน และสมาชิกองค์กรชุมชน (12 มิ.ย. 62)
พิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ท.1 วัดประตูสาร (06.06.62)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยเรือ
ประชุมคณะกรรมการชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพฯ
โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์ในชุมชนวัดไทรย์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทต.เวียงเชียงแสน (03.06.62)
อบรมผู้ประกอบการด้านอาหารเครือข่ายผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหาร
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

 
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561
indexlow.html