...เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน...

นายเอกพันธุ์ อินทรใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุร

ส่วนราชการภายใน

ลิงค์หน่วยงานในสังกัด
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter
 
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญของภาครัฐ

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทันตกรรม (ผู้ช่วยทันตแพทย์) เปิดรับสมัคร 23 ก.ค. 61- 3 ส.ค. 61

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่องกำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ข่าวสารจากกรมปศุสัตว์

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดเขตห้ามจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโดยเด็ดขาด

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง งดบริการทันตกรรม

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .....

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการส่งเสริมชิวิตผู้สูงอายุฯ ผู้สูงวัย ห่างไกล โรคมะเร็ง
โครงการส่งเสริมอาชีพภาครัฐฯ ประจำเดือน ก.ค. 61
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นายกฯมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างฯ
อบรมผู้ประกอบการค้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนฯ
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน
พิธีมอบทุนการศึกษา
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระนารายณ์มหาราช
ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 55
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงสา จ.น่าน
โครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและบุคลากรฯ
โครงการอบรมผู้ประกอบการแต่งผม เสริมสวย
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561
นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงและนักเรียนรัฐแทสมาเนีย มาคารวะนายกฯ
โครงการค่ายคุณธรรมและปรับพื้นฐานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
 
indexlow.html