**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี


ส่วนราชการภายในฯ

low/had.html
 
ข้อมูลชุมชน ๑๖ ชุมชน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free counter

ลิงก์หน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เหตุด่วน เหตุร้าย เหตุเพลิงไหม้แจ้ง 199 0-3551-1555
 


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง(งบเงินอุดหนุน)
กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

(วันที่ลงประกาศ 29 พ.ย. 62)

 


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
การรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2

(วันที่ลงประกาศ 31 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


รายละเอียดบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(วันที่ลงประกาศ 27 พ.ย 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562

(วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
การรณรงค์แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
1

(วันที่ลงประกาศ 31 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

(วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

(วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562

(วันที่ลงประกาศ 21 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(งบเงินอุดหนุน) กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

(วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562

(วันที่ลงประกาศ 10 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(วันที่ลงประกาศ 18 ต.ค. 62)

ประกาศ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปี 2563

(วันที่ลงประกาศ 4 ต.ค. 62)


ประกาศ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
กำหนดการจัดส่งโครงการ
การประชุมคณะทำงาน การประชุมคณะอนุกรรมการ
และการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

(วันที่ลงประกาศ 9 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

(วันที่ลงประกาศ 3 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
(งบเงินอุดหนุน) กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

(วันที่ลงประกาศ 4 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การส่งเสริมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลฯ
หลักสูตร การทำหน่อไม้ดอง และขิงดอง วันที่ 17 ก.ย. 62

(วันที่ลงประกาศ 6 ก.ย. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง การแจ้งยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคาร
เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

(วันที่ลงประกาศ 2 ต.ค. 62)


ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดทะเบียนสุนัขและแมวตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

สรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การควบคุมสัตวืเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562


ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่สถาอนุมิติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2559
...

ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดินวัดประตูสาร
 
เรื่อง
วันที่ลงประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร)
26 พ.ย. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ในงานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31 ส.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะและโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
10 ก.ค. 62
     
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ)
1 ก.ค. 62
     
 
 
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.392 สพ. จำนวน 1 โครงการ ของงานบำรุงรักษาทางและสะพานฯ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 โครงการ ของงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 62
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 62
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 62
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกันสาดหลังคาคลุมทางเดินเท้าภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ม.ค. 62
 
 
 

   
   
   
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน พ.ย. 62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาคีเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในเขตพื้นที่
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบกรวยจราจรให้กับสถานีตำรวจภูธรฯ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ฯ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี
งานวันกรรณสูต
เลี้ยงอาหารนักกีฬาฯ
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นครระยองเกมส์
เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาฯ
พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2562
ประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชุมชมรมปั่นเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานงานมหกรรมอาหารอร่อยฯ ครั้งที่ 20
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
นายกฯให้โอวาทนักกีฬา ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส
ประชุมการพิจารณาใช้สารชีวภัณฑ์ฯ เพื่อกำจดผักตบชวา

ประชุมจัดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน พ.ย. 62
ทำบุญถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์งานศาลตายาย ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค. 62)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562 (วันที่ลงประกาศ 28 ต.ค.62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562 (วันที่ลงประกาศ 21 ต.ค. 62)

ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันที่ลงประกาศ 18 ต.ค. 62)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 4 ปี พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (วันที่ลงประกาศ 3 ต.ค. 62)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfomance Assessment : LPA ) ประจำปี 2561
indexlow.html