***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***


 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม (๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ ก.ย. ๖๑)
ระกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๖๑
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๖๐
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๙
งบแสดงฐานะการเงิน ปี ๒๕๕๘

 

 กลับสู่หน้าหลัก