***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)
รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2561 - 2564 (เฉพาะปี พ.ศ. 2561)
รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2561)
สรุปผลการดำเนินตามแผนดำเนินงาน ปี2561
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เฉพาะปี พ.ศ.2563

 กลับสู่หน้าหลัก