***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

 

 

 

โครงการต่างๆ
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักาะในการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

2 โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2561
3 โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2562
4 โครงการพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลฯ ประจำปี พ.ศ.256
  โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน
6 โครงการพลังคนไทยฯ
7 โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ
8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
9 โครงการสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชน
10 รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังฯ
     

 กลับสู่หน้าหลัก