โครงการต่างๆ
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1

โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักาะในการปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

2
โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ. 2561