***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๔
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๓
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม๒๕๖๓
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี ๒๕๖๓
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกันยายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

 กลับสู่หน้าหลัก