***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1
การวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ
2
ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง
3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(2562)
4
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
5
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
6
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
7 คำสั่งฯ นายกมอบอำนาจหน้าที่ให้รองนายกฯ
8 การมอบอนาจของปลัดเทศบาล
9 คำสั่งฯ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
10 คำสั่งฯ เลื่อนขั้นเงินเดือน
11 บันทึก สรุปการประเมินประสิทธิภาพฯ
     

 

 

 กลับสู่หน้าหลัก