**เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***สายด่วนเหตุเพลิงใหม่ 199 , 0-3551-1555
 

 


ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วันที่ 28 มีนาคม 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
 
     
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
     
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 
     
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  
     
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
     
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมือง
 
     
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2564  
     
ประกาศฯเรื่องกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง  
     
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***
 
     
กลับสู่หน้าหลัก