***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ลำดับ
รายการ
1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
     
2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
     
3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ
     
4 แบบสำรวจความพึงพอใจ 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

 กลับสู่หน้าหลัก