***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรทางการศึกษาพนักงานครูและพนักงานครูบำนาญ
คู่มือปฏิบัติงานงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกองการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชย์ (งานเทศกิจ)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (งานนิติการ)
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
  คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
   
   
   
   

 กลับสู่หน้าหลัก