***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ภาพรวมรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการการรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพฯ
รายงานผลการสำรวจวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานทะเบียน)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(มกราคม-มีนาคม2563)
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการกองการศึกษา
สรุปผลการให้บริการของกองคลัง
   
   

 กลับสู่หน้าหลัก