***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2562
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 6 เดือน ปี 2564
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เฉพาะปีพ.ศ.2564 ประจำไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

 กลับสู่หน้าหลัก