รายงานการประชุมปลัดเทศบาล กับรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปี ๒๕๖๐
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
๑.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐
๒.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๐
๓.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๐
๔.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๐
๕.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๐
๖.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๐
๗.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๐
๘.
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๖ / ๒๕๖๐
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๐
๑๐
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๐
๑๑
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๙ / ๒๕๖๐
๑๒
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๖๐
๑๓
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๑ / ๒๕๖๐
๑๔
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๐