***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***

 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1
คำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
2
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
3
คำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
5
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
6
สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีปี2651
7 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     

 

 กลับสู่หน้าหลัก