***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


ลำดับที่
เรื่อง
ไฟล์
1
หน้าปก - คำนำ
2
มิติที่ 1
3
มิติที่ 2
4
มิติที่ 3
5
มิติที่ 4
6
แผนปฏิบัติการ 4 ปี
     
แผนการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
   


กลับสู่หน้าหลัก