***เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน***


เรื่อง
นโยบายการบริการทรัพยาการบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 - 2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบรี
ประกาศหลักเกณฑ์เวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา มาสายฯ
ระเบียบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง เงินเพิ่มค่าตอบแทนฯ
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (2554)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่องกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ ปละพนักงานจ้าง (2557)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี (2558)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (2558)
ข้อบังคับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น (2558)
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง
การกำหนดเจตนารมณ์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (2559)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
   


เรื่อง
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ( พ.ศ. 2558-2560 ) ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
แผนอัตรากำลังสามปี 61-63
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 ปรับปรุงครั้งที่ 2
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุง ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
- เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
- เรื่อง การประกาศบังคับใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
- เรื่อง กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีของเทศบาล
กำหนดส่วนราชการ กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดแบ่งส่วนราชการ
ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ฯ ปรับปรุงครั้งที่ 1

กลับสู่หน้าหลัก