สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน
ไวัดังนี้ "บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของ
ข้อมูลข่าวสารได้ในกรณีที่สมควร หน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมใน
การนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วยทั้งนี้เว้นแต่จะมีกฏหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฏกระทรวง"
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 
มาตรา 7