1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 / 2561 โดยมีคณะอนุกรรมการจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี