เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ในเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการอบรมพัฒนาจริยธรรมพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 "เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต และในการปฏิบัติราชการ" โดยได้มีทั้งพระภิกษุมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางธรรมะ และอาจารย์เรณู ตัณติรัตนไพศาล วิทยากรพิเศษ มาให้ความรู้ด้านการฝึกจิต และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาจิต โดยโครงการจัดในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาเปรียญวัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี