เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อมอบหมายภารกิจ และติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี