เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคณะพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยในภาคเช้ามีนายณัชชนนท์ สุรัตชัยการ ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นพิธีกรบรรยาย และภาคบ่าย มีนายมนัสพงศ์ พรหมพิศิษฐ์พงศ์ มาพูดทักทายปราศรัยและให้ความรู้ด้านวินัยข้าราชการ และในวันที่ 2-4 ไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ (ชุมพร)