เมื่อวันที่ 6 -7 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดอบรม สสช. (สมาชิกชมรมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) กำหนดให้มี 2 รุ่น โดยกำหนดรุ่นที่ 1จัดอบรมในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ชุมชนที่เข้ารับการอบรมได้แก่ ชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ,ชุมชนวัดป่าเลไลยก์,ชุมชนคูเมือง,ชุมชนวัดศรีบัวบาน,ชุมชนวัดประตูสาร,ชุมชนเณรแก้วและชุมชนวัดพระรูป และรุ่นที่ 2 กำหนดให้จัดอบรม ในวันที่ 7 ส.ค. 61 ชุมชนที่เข้ารับการอบรมได้แก่ ชุมชนวัดปราสาททอง,ชุมชนวัดไทรย์,ชุมชนพระพันวษา,ชุมชนสมาคมจีน,ชุมชนตลาดใหม่,ชุมชนวัดสุวรรณภูมิ,ชุมชนวัดไชนาวาส,ชุมชนวัดหอยโข่ง,ชุมชนวัดโพธิ์คลาน โดยมีนายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐษ์พงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนี้ ทั้ง 2 วัน และได้รับเชีญวิทยากรได้แก่ นายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ฯลฯ ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี