เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายมนัสพงษ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมาศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมี นายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นพิธีกรบรรยายเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี