เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดอบรมผู้นำชุมชนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนเมือง เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มเป้าหมายผู้นำชุมชน จำนวน 250 คน โดยมีนายลิขิต บุญเกิด เภสัชกร และนายณัฐกิตติ์ แดงติ๊บ เภสัชกร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี