เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เพื่อเปลี่ยนแปลงและตั้งคณะกรรมการแปรญัติติ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี