เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. งานนิติกร กองวิชาการและแผนงาน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี