เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. งานกองทุนหลักประกันเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ประชาชนในชุมชนเมือง เรือง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับสมาชิก ส.ส.ช. (ชมรมส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี) และมีการเดินขบวนรณรงค์ให้อ่านและรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ จาก สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เดินถึงที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี