เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีเป้าหมายจากแม่ค้า ผู้ประกอบการและผู้ช่วยประจำร้านอาหารต่าง ๆ ในถนนขุนไกร ,ตลาดนัดบิ๊กซี และตามถนนต่าง ๆ และทางเท้าต่าง ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้เชิญวิทยากรคือ นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ มาพูดเรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ,นางสาวขนิษฐา สุนพคุณศรี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ มาพูดเรื่อง สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหารและนายบุญส่ง ทรัพย์เชี่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ มาพูดเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี