เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพสู่ระดับเพชร (กิจกรรมตรวจประเมินรับรองมาตราฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ โดยมีกลุ่มอาจารย์ที่สังกัดในโรงเรียนทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นผู้เข้ารับการอบรม มีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี คือ น.ส.ศิริกาญจน์ เจริญไชย์ธำรง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ นายบุญส่ง ทรัพย์เชี่่ยวชาญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการตรวจประเมินมาตรฐานโรงอาหารในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี