เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแสดงออกอย่างเหมาะสมของวัยรุ่นไทยผ่าน Social Network ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่สังกัดโรงเรียนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพืนที่เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี วิทยากรจากประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้ความรู้บรรยายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560และจัดกิจกรรมกลุ่มแสดงออกและละลายพฤติกรรมของเด็กนักเรียน ณ ห้องประชุมพลอยนพเก้า โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส