เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ที่ได้มาศึกษาดูงานในเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี