เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดมีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ได้มีระเบียบวาระการประชุม 5 ญัตติด้วยกัน ว่าด้วยการรับรองเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ และมีการแสดงความยินดีกับ นางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 โดยพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี