เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำคณะมาเพื่อบรรยายชี้แจง เรื่องการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหารเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี