เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในที่ประชุมประธานชุมชน 10 ชุมชน และวิทยากรผู้นำออกกำลังกาย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยได้แจ้งถึงการออกระเบียบใหม่ของกองทุนประกันสุขภาพฯ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินค้างท่อ ให้เหลือน้อยลง ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีไชนาวาสี