เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... ซึ่งจัดโดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี