เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร (อบรมแกนนำเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ) ปีงบประมาณ 2561 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมนักเรียนกลุ่มแกนนำผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รุ่นใหม่เพิ่มเติม) และอบรมฟื้นฟูความรู้นักเรียนแกนนำผลิตภัณฑ์สุขภาพรุ่นแกนนำเก่า โดยมีวิทยากรให้ความรู้ จำนวน 3 คน คือ ภ.ก.ณัฐกิตติ์ แดงติ๊บ เภสัชกรปฏิบัติการ , ภญ.รติยา จันทวี เภสัชกรปฏิบัติากร,ภญ.เนตรพิรุณ วัฒนพงศ์ศิริ เภสัชกรปฏิบัติการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุม ร.ร.ท. 1 วัดประตูสาร