เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซื้ง มาดูงานเรื่อง การต่อต้านคอรัปชันการทุจริต โดยมีนายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี