เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดอบรม ผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้นำครูและอาจารย์ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนและอีก 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาให้การอบรมถึงระเบียบใหม่ และวิธีแนวทางปฏิบัติในการเป็น ผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมกรรณิการ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง