เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มาให้การอบรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐ ส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย โดยมี ดร.สุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีและมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,ข้าราชการ,ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี