เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลอดสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีการให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน เนื่องในวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ลานจอดรถดับเพลิงสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีี