เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซื้ง มาดูงานเรื่อง การต่อต้านคอรัปชันการทุจริต โดยมีนายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีีี