เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลกำแพง จังหวัดสตูล ซื้ง มาดูงานเรื่อง การต่อต้านคอรัปชันการทุจริต โดยมีนายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร