เมื่อวันที่ 12 กันยยน 2561 เวลา 13.30 น. นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนย่อย ประจำเดือน กันยายน 2561 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้องมาเพื่อรับฟังปัญหาของประธานชุมชนหรือตัวแทนชุมชน 16 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี