เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในการต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พานักศึกษา หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 17 มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นางสุคนทิพย์ อิงคะวะระ นิติกรชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี