เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน/โรงเรียน (กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย) โดยมีข้าราชการในเทศบาลเมือง ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มาร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไข้เลือดออกครั้งนี้ด้วย โดยเริ่มเดินขบวนและแจกทรายอะเบทพร้อมยาทากันยุงแก่ประชาชนสองข้างทางถนนพระพันวษาจากสำนักงานเทศบาลเมืองถึงที่่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี