เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมและการศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นอาสาสมัครฯ มาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายชุมพล มณีเนตร ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายอรุณ ยิ้มประเสริฐ ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยากรหญิงจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (จังหวัดนครปฐม) มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี