เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เป็นประธานข้าราชการมาต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาตรวจนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้กับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยการนำทีมของ นางวริดา ตันบุญเอก ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้การตรวจนิเทศฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี