เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. สภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอญัตติในที่ประชุมโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติเบิกตัดปี เสนอเลือกสมาชิกเพื่อเป็นกรรมการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และมอบใบประกาศแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการ และลูกจ้างที่จะถึงวาระปลดเกษียณ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี